การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สถานที่จัดประชุม บริษัทพัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ห้องประชุม 3108 ชั้น 1 เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ผ่าน www.patkol.com
ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนังสือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ Covid 19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 3 ข้อมูลการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 4 ข้อมูลคำนิยามกรรมการอิสระ, หลักเกณฑ์สรรหากรรมการ และประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 5 ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 6 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีปี 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ค. และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมรายละเอียดการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. วิธีใช้รหัส QR Code สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม